Prcd-PRA


En artikkel av Ole Nøtnes, Bolonka Hill
Originalartikkelen finnes her.

 

Prcd-PRA

Disse bokstavene er en forkortelse for sykdommen Progressive Rod Cone Disease-Pro Retinal Atrophie. Dette er kort forklart en sykdom der stavene og tappene i øyets netthinne gradvis brytes ned, og til slutt resulterer i blindhet.

Det virkelig skumle med denne sykdommen er at den også er det som på fagspråk kalles en «late onset»-sykdom…. en sykdom som først rammer en hund når den når 4-5årsalder.

Frem til utbruddet, vil ikke denne sykdommen kunne diagnoseres ved vanlig øyelysing, og en rammet hund kan således ha rukket å få flere avkom som også kan være rammet av sykdommen. Er denne hunden da en populært avlshanne med gode utstillingsmeritter og titler, kan den således bidra til å utbre omfanget av sykdommen i rasen.

Heldigvis har moderne genforskning gitt oss et verktøy for å kunne fastslå hvorvidt en hund er fri for, bærer av eller rammet av denne sykdommen.

Vi i Bolonka Hill var de første i Norge til å anvende gentesting for å bekjempe denne sykdommen, har vært delaktige i et internasjonalt innsamlingsarbeid av status på testede hunder og i å utarbeide en statistikk over forekomsten av bærere og affiserte hunder i rasen.

Det foreligger nå materiale på bortimot 400 testede Bolonkaer, og av disse er bortimot 20% bærere. Så langt er det raportert inn 3 affiserte hunder, tilsvarende 0,75% av de testede hundene.

Så langt er vi heldigvis blitt forskånet for en større utbredelse av syke hunder. Ser vi dog på antallet bærere i rasen, ser vi at dersom en parrer hunder uten kjent status, er muligheten for at 2 bærere parres relativt høy. Dette vil i følge anerkjent genetisk teori kunne medføre sykt avkom.

Vi i Bolonka Hill mener at en ansvarlig oppdretter sørger for å kjenne status på sine avlsdyr, og oppfordrer valpekjøpere til å be om dokumentasjon på denne statusen når de vurderer å kjøpe valp.

For å forstå denne sammenhengen, er vi nødt til å ta en kikk på litt enkel genetikkteori.

Denne sykdommen har det vi kaller en Autosomal Recessiv Arvegang.
Dette betyr kort forklart at hvis en hund skal kunne utvikle denne sykdommen, må den ha fått tilført gendefekten fra begge foreldrene.

Vi har lenger oppe lansert begrepene Fri, Bærer eller Affisert(rammet). La oss kort forklare litt om disse statusene.

 

FRI betyr at en hund selv ikke har noen defekter på det genparet som fører til sykdommen, selv aldri vil kunne utvikle sykdommen og følgelig ikke vil kunne videreføre det til sine avkom.

BÆRER betyr at en hund har et defekt gen i sitt genpar, men vil selv ikke utvikle sykdommen. Denne hunden kan derimot videreføre gendefekten til sine avkom.

AFFISERT betyr at en hund har to defekte gener i sitt genpar, at den vil utvikle sykdommen og at den vil kunne videreføre gendefekten til sine avkom.

 

Når vi nå har forklart disse genetiske statusene, er det på tide å se litt på hva en parring av individer med forskjelige statuser medfører for avkommet. Innen genetikken illustreres gjerne dette med en forventningsmatrise som sier noe om hvor mange prosent av valpene i et kull ender opp med en gitt status grunnet arv. Vi har laget en norsk versjon av en slik krysningsmatrise i samarbeid med det Genlaboratoriet vi benytter.

Som vi ser, vil kombinasjonen av to foreldredyr med status FRI kun gi valper med samme status.
En kombinasjon av et dyr med status FRI og et med status BÆRER vil heller ikke resultere i valper som kommer til å utvikle sykdommen. Dette er faktisk VIKTIG å merke seg når du vurderer å kjøpe en valp. I en så tallmessig liten rase som Bolonka har vi ennå ikke råd til å utelukke bærere fra avl fordi vi da simpelthen ville ende opp med for få individer til at vi unngår innavlsproblematikk. Den eneste berensningen en bærer har, er at den kun kan parres med en FRI hund.

Krysningsmatrise prcd-PRA